Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Privacy

Privacy

Dit is het privacyreglement van Leidsche Rijn Julius  Gezondheidscentra (hierna: “LRJG”). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling (zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/individuele-gezondheidszorg) en zijn daarom niet separaat aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LRJG respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het (doen) uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraars - op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers..

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporteren over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

  • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
  • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
  • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
  • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
  • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
  • anderen, indien:
   • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Websites van derden

Dit privacyreglement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van de patiënt

 • de patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;
 • de patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
 • de patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
 • de patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
 • indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
 • daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
Email: info@lrjg.nl

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra treedt in werking op 01-08-2017 en is gepubliceerd op de website LRJG

reclamebureau anno nu ifthen.nl